Copyright

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van www.villadente.nl, is het mogelijk dat de informatie die op deze internetsite wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op deze internetsite wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker op deze site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere hierin opgeslagen informatie openbaar maken c.q. verveelvoudigen zonder toestemming van de beheerder van deze internetsite.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze internetsite geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetsite of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze internetsite te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze internetsite is verkregen.